Mobitext logo

USLOVI KORIŠĆENJA
Mobitext-ovih usluga komercijalnog Instant SMS-a


Mobitext je projekat čiji je pravni nosilac IT Servis iz Beograda - Srbija, i svako pojavljivanje reči Mobitext u daljem tekstu se poistovećuje sa IT Servisom. Mobitext će smatrati da je svako lice koje se registrovalo na sajtu www.mobitext-world.com upoznato sa osnovnim identifikacionim podacima o projektu Mobitext. Prilikom prvog pokretanja Mobitextovih servisa svako lice (u daljem tekstu: Korisnik) je dužano da se registruje i pri tom svojevoljno unese u Mobitextovu bazu podataka odredjene personalne podatke kao i da potvrdi da je upoznato i saglasano sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnik je prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dobrovoljno dao pristanak za obradu svojih podataka od strane Mobitexta što će i predstavljati pravni osnov za dalju obradu.

Član 1. - Predmet
Predmet ovih Uslova korišćenja je pružanje i realizacija usluga komercijalnih Instant SMS servisa sa dodatnom vrednošću za korisnike mreža GSM operatera sa kojima Mobitext ima ugovorenu poslovnu saradnju direktno ili preko posrednika. Cilj pružanja usluga je promocija projekta Mobitext i njegovih servisa, promocija delatnosti Korisnika, i ostvarivanje obostarane koristi ugovornih strana.

Član 2. - Osnovni preduslovi
Korisnik je fizičko ili pravno lice koje garantuje da ispunjava sve zakonske uslove i da poseduju sva prava za realizaciju usluga koje su predmet ovih Uslova korišćenja.
Mobitext je pružalac usluge komercijalnog Instant SMS-a i garantuje da ispunjava sve zakonske uslove i da poseduju sve neophodne saglasnosti nadležnih organa za realizaciju usluga koje su predmet ovih Uslova korišćenja.

Korisnik i Mobitext potvrđuju da ne postoje smetnje za realizaciju saradnje. Ovim Uslovima korišćenja obe strane utvrđuju tehničke, administrativne i komercijalne uslove međusobne poslovne saradnje.

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja je Prilog 1 u kome su definisani podaci vezani za Instant SMS servise pokrenute od strane Korisnika.

OBAVEZE

Član 3.
U okviru saradnje predviđene ovim Uslovima korišćenja, Mobitext je u obavezi:

Da obezbedi sledeće tehničke uslove:

 • da izvrši tehničku pripremu i omogući eksploataciju servisa iz Mobitextove ponude koji su definisani u Prilogu 1,
 • da obezbedi saglasnost GSM operatera ili ovlašćenih SMS provajdera,
 • da kreira i aktivira komercijalnu SMS poruku za potrebe Korisnika, 
 • da obezbedi kratki broj na koji će krajnji korisnici slati komercijalne SMS poruke, pri čemu Mobitext na osnovu obaveza preuzetih u okviru ugovora između Mobitexta i GSM operatera i/ili SMS provajdera, zadržava pravo da taj broj može naknadno izmeniti i da o tome pravovremeno obavesti Korisnika,
 • da redovno obaveštava Korisnika o svim tehničko-tehnološkim promenama koje su od značaja za nesmetanu dalju saradnju koja je predmet ovog Uslova korišćenja,


Da obezbedi sledeće komercijalne uslove:

 • da vrši naplatu komercijalnih SMS poruka od GSM operatera i/ili SMS provajdera na način i u vreme kad je to predviđeno njihovim odredbama iz Člana 6. ovih Uslova korišćenja,
 • da vrši transfer dela prihoda Korisniku na način i pod uslovima definisanim u Članu 6 i 8. ovih Uslova korišćenja, ukoliko je izvršena uplata Mobitextu od strane GSM operatera i/ili SMS provajdera,
 • da na korisničkom kontrolnom panelu omogući Korisniku prikaz trenutnog iznosa zarade, usaglašene sa GSM operaterima i/ili SMS provajderom, na sajtu www.mobitext-world.com.

Da obezbedi sledeće administrativne uslove:

 • da omogući Korisniku rad sa servisom, mogućnost ažuriranja servisa i uvid u sve merodavne podatke koji su relevantni za utvrđivanje ostvarenog prometa,
 • da čuva kao poslovnu tajnu sadržaj svih projekata Korisnika, koji se koriste u funkciji realizacije servisa koji su predmet ovih Uslova korišćenja.

Član 4.
U okviru saradnje predviđene ovim Uslovima korišćenja, Korisnik je u obavezi:

Da obezbedi sledeće tehničke uslove:

 • da otvori korisnički nalog tj. izvrši registraciju putem online obrazaca ili u pisanoj formi i da pri tom unese istinite podatke i tvrdnje,

Da obezbedi i poštuje sledeće komercijalne uslove:

 • da na adekvatan način obavesti krajnje korisnike o mogućnosti korišćenja servisa i da ih na nedvosmislen način obavesti o ceni SMS-a prema uputstvima Mobitexta,
 • da sam finansira i vodi kompletnu marketinšku kampanju servisa kojeg je pokrenuo u elektronskim, štampanim i svim drugim medijima, u skladu sa zakonom i svojim mogućnostima,
 • da po potrebi koristi grafičke standarde GSM operatera u skladu sa odredbama poslovanja GSM operatera i njihovih SMS provajdera koje će Korisniku pribaviti Mobitext na osnovu njegovog zahteva,
 • da prilikom oglašavanja servisa kojeg je pokrenuo, jasno istakne cenu SMS-a za tu uslugu, kratki broj, natpis da SMS servis tehnički podržava Mobitext i adresu Internet prezentacije www.mobitext-world.com kako bi Mobitext bio dostupan krajnjim korisnicima za moguće reklamacije, pri tom da poštuje pravila oglašavanja koja su utvrđena ovim Uslovima korišćenja,
 • da prilikom pružanja usluga obezbedi sledeće:
  • Cena SMS-a objavljena u medijima mora biti jasno navedena,
  • Cena SMS-a mora biti napisana sa fontom koji je po tipu, veličini i boji identičan fontu kojim je ispisan kratki broj na koji se šalju SMS-ovi (ako se objavljuje na televiziji i u štampi), 
  • Cena SMS-a mora da se saopšti svaki put kad se saopšti i kratki broj za pružanje usluga (ako se objavljuje na televiziji i u radio programu),
  • Ukoliko se iz bilo kojeg razloga krajnjem korisniku ne može pružiti usluga u povratnoj poruci krajnjem korisniku moraju biti navedeni troškovi koji će mu biti naplaćeni u ovom slučaju.

.
Da obezbedi i poštuje sledeće administrativne uslove:

 • da sadržaj svakog servisa koji pruža, koncipira i realizuje na način da se ni u kom pogledu ne povredi, ne uvredi, ne omalovaži i slično, nijedno treće lice (fizičko i/ili pravno) i da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o javnom informisanju, Zakona o oglašavanju, Zakona o elektronskoj komunikaciji i Zakona o zaštiti potrošača tj. da sadržaj i kvalitet servisa kojeg pruža bude u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima u državi za koju se servis odnosi,
 • pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću odgovara za sadržaje koje objavljuje u vezi servisa i snosi odgovornost za poruke koje se šalju ili objavljuju korisnicima. U slučaju spora sa trećim licem Mobitext nije odgovoran za te sadržaje,
 • da obezbedi i poseduje potrebne dokumente nadležnih organa potrebnih za realizaciju servisa po Članu 2. ovih Uslova korišćenja,
 • da servise koristi isključivo u svrhe za koje su namenjen i za koje su pušteni u rad od strane Mobitexta. Korisnik nema pravo da servis koji je predmet ovih Uslova korišćenja ustupa na korišćenje trećem licu bez pismene saglasnosti Mobitexta.

MOGUĆE IZMENE U RADU MOBITEXT-a

Član 5.
Mobitext stalno unapređuje servise i iz tog razloga zadržava pravo da pridoda, dopuni ili ukloni neke funkcionalnosti servisa. Korisnik je saglasan da Mobitext može u bilo kojem trenutku da privremeno onemogući ili trajno ukine servis. U slučaju trajnog ukidanja servisa, ostvareni prihod koji je Korisnik ostvario u tom momentu može biti isplaćen u skladu sa odredbama Člana 6. i 8. ovih Uslova korišćenja.

Mobitext može zbog promena u radu dodati anekse ovim Uslovima korišćenja u bilo kojem trenutku ako je promena nastala kao posledica promene ugovora između Mobitexta i GSM Operatera, Mobitexta i SMS provajdera ili promene u zakonima koji direktno utiču na zakonitost poslovanja koje je predmet ovih Uslova korišćenja. Promene neće važiti retroaktivno. Ako se Korisnik ne slaže sa bilo kojom odredbоm iz aneksa ovog Ugovora, mora odmah prestati sa korišćenjem servisa, a ostvareni prihod koji je Korisnik ostvario u tom momentu može biti isplaćen samo u skladu sa odredbama Člana 6. i 8. ovih Uslova korišćenja.

PLAĆANJA

Član 6.
Isplate prema Korisniku vršiće se isključivo na osnovu obračuna koji će izvršiti Mobitext. Na osnovu ovog Ugovora, Korisnik će biti isplaćivan prema broju prispelih i naplaćenih komercijalnih SMS poruka, na način kako je odredio Mobitext.

Da bi zarada bila isplaćena Korisniku, mora biti ispunjen uslov da je zarađena suma na korisničkom nalogu za određenog GSM operatera jednaka ili veća od primenljive donje granice za isplatu definisane u Prilogu 1 ovih Uslova korišćenja u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate. Mobitext zadržava pravo da izmeni vrednost primenljive donje granice za isplatu u bilo kom momentu i da o tome obavesti Korisnika u najkraćem mogućem roku.

Mobitext se obavezuje da Korisniku uplati pripadajući iznos ostvarenog prihoda po primitku uplata od strane GSM operatera ili SMS provajdera za odgovarajući period, a u roku od najviše 30 (trideset) radnih dana od prijema naloga za isplatu od strane Korisnika.

Korisnik će slati odvojene naloge za isplatu za ostvareni saobraćaj za svaku GSM mrežu (posebno za MTS, posebno za Telenor i posebno za VIP). Sve cene usluga i iznosi u obračunima će biti prikazane u neto iznosima (bez PDV-a).

Specifičnost isplate za Telekom Srbija:
Mobitext će Korisniku u roku od 30 (trideset) radnih dana od prijema naloga za isplatu, a isključivo po primitku uplate od strane GSM operatera ili SMS provajdera izvršiti prenos sredstava koje je GSM operater naplatio. Mobitext ne garantuje isplatu u ovom roku, već samo garantuje da će isplatu naplaćenog dela prihoda izvršiti naj kasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema uplate od GSM operatera ili SMS provajdera ukoliko je primio nalog za isplatu od strane Korisnika.
Ako mere naplate GSM operatera ili SMS provajdera u roku od 3 (tri) meseca ne dovedu do naplate ili samo delimično dovedu do naplate računa korisnika servisa, prestaju sve obaveze GSM operatera ili SMS provajdera prema Mobitextu a samim tim i Mobitexta prema Korisniku po osnovu tog računa. Kao datum naplate od korisnika servisa smatraće se datum kad su sredstva evidentirana na tekućem računu GSM operatera ili SMS provajdera. Korisnik je saglasan sa svim vidovima naplate servisa koje GSM operater i SMS provajder primenjuju u svom redovnom poslovanju.

Specifičnost isplate za VIP:
Isplata naplaćenog dela prihoda Korisniku je predviđena po isteku 60 (šezdeset) dana od poslednjeg dana u mesecu u kome je ostvaren prihod i zavisi od uplata od strane GSM operatera i SMS provajdera. Mobitext ne garantuje isplatu u ovom roku, već samo garantuje da će isplatu naplaćenog dela prihoda izvršiti naj kasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema uplate od GSM operatera ili SMS provajdera ukoliko je primio nalog za isplatu od strane Korisnika.
Nenaplaćena potraživanja iz ovog člana od strane krajnjih korisnika će se smatrati rizikom poslovanja Korisnika.

Specifičnost isplate za Telenor:
Mobitext će Korisniku u roku od 30 (trideset) radnih dana od prijema naloga za isplatu, a isključivo po primitku uplate od strane GSM operatera ili SMS provajdera izvršiti prenos sredstava koje je GSM operater naplatio.
Mobitext ne garantuje isplatu u ovom roku, već samo garantuje da će isplatu naplaćenog dela prihoda izvršiti naj kasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema uplate od GSM operatera ili SMS provajdera ukoliko je primio nalog za isplatu od strane Korisnika.

Član 7.
Korisnik nema pravo na finansijska potraživanja za ostvareni SMS saobraćaj kad je prekršena najmanje jedna odredba ovih Uslova korišćenja ili se utvrdi da je ostvareni prihod stvoren u uslovima koji nisu u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja.

Korisnik nema prava na finansijska potraživanja od strane Mobitexta za sredstva koja nisu uplaćena Mobitextu od strane GSM operatera i/ili SMS provajdera.

Mobitext neće izvršiti isplatu prema Korisniku u slučaju da je on deaktivirao (ugasio) svoj nalog i samim tim povukao svoju saglasnost sa ovim Uslovima korišćenja kao što je opisano u Članu 13. Paragraph 2. ovih Uslova korišćenja. Isplate prema Korisniku mogu biti zadržane radi usaglašavanja ili korigovanja.

Isplate prema Korisniku mogu biti zadržane ako su nastale iz nedopuštenih aktivnosti. Nedopuštenu aktivnost utvrđuje Mobitext u svim slučajevima i kao takvu dodatno uključuje, ali se ne ograničava na:

 • neželjenu e-poštu,
 • nedopušten vid promovisanja, 
 • nedopušten javni prikaz, 
 • lažnog, neistinitog i pogrešnog prijavljivanja podataka,

Mobitext može obustaviti i odložiti sva plaćanja koja duguje Korisniku na ime njegovog dugovanja prema Mobitextu po ovom ili bilo kojem drugom ugovoru između istih ugovornih strana. Mobitext može zahtevati od Korisnika da izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 (trideset) dana od izdavanja bilo kojeg računa za bilo koji iznos, koji je Mobitext preplatio Korisniku u prethodnom periodu.

Ako Korisnik osporava bilo koju izvršenu ili zadržanu isplatu u vezi sa servisom, onda mora pisanim putem uputiti žalbu Mobitextu u roku od 5 (pet) radnih dana od takve isplate. Ako to ne učini u predviđenom roku, svaki zahtev u vezi s osporenom isplatom se smatra nevažećim i neće se uzeti u razmatranje. Kako bi osigurao ispravnu naplatu potraživanja Korisnik je dužan navesti i ažurirati tačne podatke za kontakt i plaćanje u svom korisničkom nalogu na sajtu www.mobitext-world.com, kao i da snosi troškove svih provizija koje Korisniku odredi banka ili pružalac usluge isplate.

Član 8.
Visina zarade Korisnika, kao i drugi detalji, definisani su u Prilogu 01. ovih Uslova korišćenja.

POREZI

Član 9.
Mobitext je odgovoran za poreze koji su u vezi sa transakcijama između Mobitexta i Korisnika po osnovu Instant SMS servisa.

Korisnik je odgovoran za sve druge poreze (ukoliko postoje), osim za porez utvrđen na neto prihodu Mobitexta. Sva plaćanja Mobitexta prema Korisniku vezanih za servise Mobitexta su oslobođena od poreza i neće se korigovati ali samo u slučaju ako je to primjenljivo.

INTELEKTUALNA SVOJINA, BRENDIRANJE I AUTORSKA PRAVA

Član.10.
Nijedna strana ne ostvaruje pravo ili ovlašćenje u pogledu bilo kojih prava intelektualne svojine koje pripadaju drugoj strani.
Ako Mobitext obezbedi aplikaciju za potrebe Korisnika koja je u vezi sa servisom i/ili drugim Mobitextovim servisima, onda Mobitext daje Korisniku neprenosivu licencu za korišćenje takve aplikacije. Svrha ove licence je isključivo u tome da se Korisniku omogući upotrebu i korišćenje pogodnosti servisa, na način propisan ovim Uslovima korišćenja.
Osim distribucije sadržaja, Korisnik ne može kopirati, menjati, prodavati ni davati u zakup bilo koji deo servisa ili navedene aplikacije. Korisnik garantuje da neće pokušati da izdvoji izvorni kôd aplikacije, osim ako Korisnik dobije dozvolu od Mobitexta u pisanom obliku. Korisnik se obavezuje da nećete ukloniti, sakriti ni mijenjati obaveštenja o autorskim pravima Mobitexta koja se nalaze u okviru servisa, aplikacije ili dokumentacije.

Mobitext ustupa Korisniku neprenosivu licencu za upotrebu logotipa Mobitexta samo u vezi sa upotrebom servisa i u skladu sa predmetom ovih Uslova korišćenja. Bilo kakav poslovni ugled koji nastane iz upotrebe oznaka Mobitextovog brenda od strane korisnika pripada Mobitextu.
Mobitext zadržava pravo da uključi ime Korisnika i oznake brenda Korisnika u svoje prezentacije, marketinški materijal, popise korisnika i finansijske izveštaje.

Korisnik je u obavezi da obezbedi autorska prava u vezi sadržaja koje će koristiti prilikom realizacije servisa komercijalnog SMS-a i da snosi troškovi isplate autorskih prava ako postoje.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 11.
Mobitext garantuje da će se odnositi prema ličnim podacima Korisnika na način koji štiti njegovu privatnost. Koristeći servis Korisnik daje saglasnost da Mobitext može upotrebljavati njegove podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Mobitext može koristiti podatke samo u svrhe za koje su podaci prikupljeni i registrovani u Centralnom registru kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Mobitext neće dostavljati podatke trećem licu osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zbog zaštite bezbednosti Repubilke Srbije. Baza podataka će biti isključivo na serveru koji se može nalaziti u zemljama članicama Konvencije za zaštitu podataka o ličnosti u odnosu na automatsku obradu Saveta Evrope.

Ukoliko Korisnik tokom korišćenja Mobitextovih servisa ima potrebu da prikuplja i čuva podatke trećih lica u delu Mobitextove baze podataka koji je namenjen Mobitextovim korisnicima ili ih obrađuje na bilo koji drugi način, dužan je da prethodno upozna navedena lica o servisu, prikupi neophodne saglasnosti za obradu od lica na koje se podaci odnose i poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. 

POVERLJIVOST

Član 12.
Korisnik garantuje da neće otkrivati poverljive informacije Mobitexta bez prethodne pisane saglasnosti Mobitexta. Poverljive informacije Mobitexta predstavljaju:

 • Ceo Mobitextov softver, tehnologija i dokumentacija koja se odnosi na funkcionalnost servisa,
 • Statistike koje se odnose na učinak Mobitextovih servisa,
 • Sve ostale informacije koje je Mobitext stavio na raspolaganje, a koje su označene kao povjerljive. 
 • Poverljive informacije Mobitexta ne uključuju informacije koje je Korisnik znao pre korišćenja bilo kog Mobitextovg servisa.

Bez obzira na eventualne suprotnosti sa odredbama u ovom Članu 12. Korisnik može tačno izneti iznose Mobitextovih bruto isplata po njegovom nalogu koje proizlaze iz korišćenja servisa.

RASKID SARADNJE

Član 13.
Ceneći svoje poslovne interese, Mobitext ima pravo da odmah po saznanju da su prekršene neke od obaveza iz ovih Uslova korišćenja, prekine realizaciju predmetnog servisa i raskine saradnju bez obrazloženja i na štetu Korisnika.

Korisnik može prekinuti korišćenje servisa u svakom trenutku jednostavnim on-line gašenjem korisničkog naloga preko svog Kontrolnog panela na sajtu www.mobitext-world.com ili slanjem naloga Mobitextu u pisanom formatu. Korisnički nalog će se smatrati raskinutim u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je Mobitext primio obaveštenje o gašenju korisničkog naloga.

Korisnik ima mogućnost da pošalje nalog za naplatu ostvarenog prihoda isključivo pre gašenja korisničkog naloga poštujući sledeće:

 • Ako u trenutku gašenja naloga, Korisnik ima ostvaren i nenaplaćen prihod kod svakog GSM operatera zasebno koji je jednak ili prelazi primenljivi donju granicu za isplatu iz Priloga 1 ovih Uslova korišćenja, Mobitext će isplatiti navedenu sumu u skaldu sa Članom 6. ovih Uslova korišćenja sa izuzećem roka plaćanja iz Člana 6. ovih Uslova korišćenja.
 • Rok za isplatu po osnovu raskida ugovora je najduže 120 (stodvadeset) dana od kalendarskog kraja meseca u kojem je ugašen korisnički nalog.

Mobitext može u bilo kojem trenutku ugasiti korisnički nalog, privremeno ili trajno onemogućiti upotrebe servisa iz bilo kojeg razloga. Ako Mobitext ugasi korisnički nalog zbog povrede načela ovih Uslova korišćenja ili zbog nedozvoljene aktivnosti Korisnika, Mobitext nije dužan da isplati Korisniku iznose, već može izvršiti naplatu sa njegovog korisničkog naloga. Ako Mobitext privremeno onemogići ili ukine korisnički nalog, Korisniku neće biti dozvoljeno otvaranje novog korisničkog naloga i neće biti omogućene isplate nastale korišćenjem drugih Mobitextovih servisa.

NAKNADA ŠTETE

Član 14.
Korisnik je saglasan da će obeštetiti i braniti Mobitext, njegove partnere koji su učesnici u realizaciji servisa iz predmeta ovih Uslova korišćenja, GSM operatere, SMS provajdere, zastupnike, krajnje korisnike u slučaju potraživanja i tužbi od strane trećih lica, koja proističu ili su u vezi sa servisom koji je pokrenuo i kojim rukovodi Korisnik, a ukoliko su potraživanja i tužbe uzrokovane kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika.

ZASTUPANJA, GARANCIJE I OGRANIČENJA

Član 15.
Korisnik garantujete:

 • da ima puno pravo i ovlašćenje da pokrene servis i prihvati ove Uslova korišćenja,
 • da su informacije koje pruža Mobitextu tačne i važeće.
 • da je vlasnik ili da je punopravno ovlašćen da radi u ime vlasnika svakog web sajta na kojem se nalazi sadržaj servisa koji je predmet ovih Uslova korišćenja,
 • da je donosilac tehničkih i uređivačkih odluka za svaki sadržaj servisa i ima kontrolu nad načinom na koji se servis koristi,
 • da Mobitext nikada ranije nije raskinuo ili na drugi način onemogućio korisnički nalog Korisnika zbog kršenja ovih Uslova korišćenja ili nekog drugog Ugovora ili zbog nedozvoljenih aktivnosti,
 • da postupanjem u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ne krši nijedan ugovor koji Korisnik već ima sa trećim licem i ne ugrožava prava bilo kojeg trećeg lica,

Mobitext nije odgovoran za sadržaje servisa koji su pokrenuti od strane Korisnika, kao ni za profitabilnost, pouzdanost, pristupačnost ili mogućnost ispunjavanja potreba Korisnika. Nikakvi uslovi, garancije ili druge odredbe nisu primjenljive na servise ako to nije izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja. Ne primjenjuju se nikakvi podrazumevani uslovi, garancije ili druge odredbe kao što su zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za upotrebu ili usuglašenost sa opisom.

OSTALO

Član 16.
Korisnik dozvoljava Mobitextu da u okviru oglašavanja svog servisa, koje je pokrenuto u vidu preuzetog Mobitextovog koda ili linka ugradenog na sajt Korisnika ili njegovih partnera, prikazuje reklame i druge sadržaje trećih lica koja su u poslovnoj vezi sa Mobitextom na način kako je primenljivo.

Član 17.
Korisnik garantuje da neće zloupotrebljavati i/ili ometati servis, niti pokušavati da pristupiti istom pomoću metoda koje nisu u skladu sa postojećim načelima i uputstvima koje Mobitext daje.

Član 18.
Ovi Uslovi korišćenja su ujedno i Ugovor - sporazum između Korisnika i Mobitexta koji se odnosi na upotrebu servisa od strane Korisnika i zamjenjuje sve prethodne ugovore vezane za servis. Nijedna strana nema pravo ili pravno sredstvo zasnovano na bilo kojoj izjavi, zastupanju ili garanciji koja nije izričito navedena u ovim Uslovima korišćenja.

Član 19.
Korisnik i Mobitext su samostalni i korišćenje servisa ne stvara zajedničko pravno lice, partnerstvo ili zajedničko ulaganje.

Član 20.
Nijedna strana nije odgovorna za neadekvatne učinke prouzrokovane situacijom koja je izvan moguće kontrole. Primeri: prirodna katastrofa, ratna dejstva, terorističko delovanje, neredi i nemiri, radni uslovi, postupak vlade na svim nivoima, poremećaj u upotrebi internet, itd…

Član 21.
Vezano za korišćenje servisa od strane Korisnika, Mobitext ima pravo da kontaktira Korisnika radi obaveštenja o usluzi, administrativnim porukama i drugim informacijama. Informacije o tome kako kontaktirati Mobitext, Korisnik može pronaći na web stranici www.mobitext-world.com u rubrici Kontakt.

Član 22.
Obe strane pristaju na isključivu nadležnost sudova u Beogradu (Srbija), u vezi sa bilo kojim sporom u vezi sa korišćenjem servisa koji se prethodno nije mogao rešiti dogovorom.

PRILOG 1

Korisniku je omogućeno korišćenje Mobitextovog deljenog kratkog broja 6624 za sva tri GSM operatera u Srbiji kroz upotrebu Mobitextove aplikacije podržane od strane GSM operatera i provajdera.

 

OPIS USLUŽNIH KOMERCIJALNIH SMS USLUGA

Shodno odredbama zakona o zaštiti potrošača, Korisnik je u obavezi da istakne konačnu cenu servisa uključujući i sve poreze i dažbine ukoliko ih ima, a nisu uračunate u cenu. Ovakvu cenu Korisnik je dužan da istakne svaki put pri oglašavanju servisa, na način opisan u članu 4. ovih Uslova korišćenja.

Instant SMS glasanje (GM service) - cena: SMS dodana vrednost 30,00 RSD
Ukupna cena svake SMS poruke za Instant SMS glasanje za krajnjeg korisnika obuhvata sledeće:

 • cenu osnovnog SMS-a odnosno:
  • Telekom Srbija – SMS 2,20 RSD + PDV, 
  • Telenor – SMS 3.00 RSD +PDV,
  • Vip – SMS 2.90 RSD +PDV.
 • porez (PDV)
 • deo za GSM operatera i provajdera od dodatne vrednosti
 • deo za usluge SMS-a koji je definisao MOBITEXT od dodatne vrednosti
  • od Telekom Srbija (mreže: 064, 065, 066) – 5.40 RSD
  • od Telenor (mreže: 062, 063, 069) – 2.16 RSD
  • od VIP (mreže: 060, 061) – 4.41 RSD
 • deo za Korisnik-a od dodatne vrednosti
  • od Telekom Srbija (mreže: 064, 065, 066) – 6.60 RSD
  • od Telenor (mreže: 062, 063, 069) – 5.16 RSD
  • od VIP (mreže: 060, 061) – 6.09 RSD

Primenljiva donja granica za isplatu za sve GSM operatere je 50 Eur (pedeset evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Obe strane tj. Korisnik i Mobitext su se sporazumele da, ukoliko dođe do promene iznosa koji Telekom Srbija, Telenor, VIP ili provajder zadržavaju (promene PDV-a, cene osnovnog SMS-a i dela prihoda) u gore pomenutoj raspodeli, preostali deo dele proporcionalno postojećoj raspodeli.

 

MOBITEXT Office

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web site: www.mobitext-world.com


Datum 22.07.2014.